Frigiv din virksomheds kreative potentiale

Frigiv din virksomheds kreative potentiale

PROFIL

TUC arbejder blandt andet med teamudvikling, teamledelse, procesforbedringer, kulturer og ledelse generelt.

Vi løser opgaver for en række forskellige brancher, og vore ydelser er skræddersyet til kundens specifikke behov.

IDÉGRUNDLAG

Medarbejderne skaber resultaterne. TUC forbedrer virksomheders konkurrencekraft gennem øget involvering af medarbejdere.

Nøgleord i processen er: Kontinuerlige forbedringer, Teamudvikling Teamorienteret ledelse. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

FILOSOFI

Det er dokumenteret, at godt teamwork opstår, når dygtige individualister påtager sig fælles ansvar.

Kreativ ledelse anvendes til at styre processen og målet er den kreativt implementerende virksomhed.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxDet er dokumenteret

VI TILBYDER

Kurser

Ledelse
I samarbejde med psykologer og ledelseseksperter underviser TUC blandt andet i kreativ ledelse og teamorienteret ledelse, der giver deltagerne metoder og værktøjer til at agere dynamisk og målrettet i en teamorienteret kultur.

ServiceogKommunikation
TUC har udviklet flere kurser der sætter medarbejderne i stand til at forbedre deres kundeorienterede kommunikation og øge kvaliteten af den leverede service. Fokus er på at få medarbejderne til at agere så de understøtter kundens forventninger med henblik på at optimere relationen.

WalkingRally
Walking Rally® er opfundet i Japan, og øvelsen og den efterfølgende analyse er et stærkt pædagogisk indlæringsværktøj, der har demonstreret sin praktiske effekt. I tilgift er det også underholdende!

TrainTheTrainer
Kurset uddanner interne nøglepersoner til Service-trænere, der løbende kan påvirke, træne og understøtte på serviceniveauet.

Teambuilding
TUC´s teambuildingskurser træner medarbejdere på alle niveauer til at trives og fungere optimalt i teamwork. Øvelserne er designet så deltagerne oplever en stærk teamfølelse og opnår indsigt i at udnytte hinandens ressourcer.

Kursustilbuddene er designet til hver virksomhed og består af 1-dags, 2-dages eller 3-dages forløb, hvor halvdelen af tiden er praktiske øvelser og den anden halvdel er afsat til bearbejdning og gennemgang af værktøjer relateret til den specifikke jobsituation.

Analyser

MTU
Med afsæt i virksomhedens behov og i tæt samarbejde med ledelsen analyserer TUC medarbejdertilfredsheden og udpeger de mest relevante prioritetsområder med henblik på at opnå resultatforbedringer. MTU-analysen gennemføres efter de mest anerkendte internationale modeller for tilfredshedsvurderinger.

360 graders lederanalyse og ledervurdering
Via et antal spørgsmål fordelt på 13 værdigrupper beskrives de karakteristika, en teamorienteret leder bør besidde. Ledervurderingen er bygget op efter 360 graders princippet, og lederen bliver vurderet af op til 10 personer, der fagligt befinder sig i lederens nærmeste periferi. Analysen bibringer lederen et værdifuldt udviklingsværktøj, og virksomheden opnår et godt billede af den enkelte leders kompetencer og adfærd i forhold til en teamorienteret virksomhedskultur.

Analyse af kreativ kultur og teamkultur
TUC har udviklet en unik kulturanalyse til at bibringe et tydeligt og retvisende billede af det eksisterende arbejdsklima, og til at pege direkte på de dele af virksomhedens værdigrundlag der bør styrkes for at realisere den ønskede kultur. Resultatet giver virksomheden et præcist indblik i de ansattes opfattelse af den eksisterende kultur, og af graden af sammenfald mellem den nuværende og den ønskede kultur.

Strategi

I samarbejde med ledelsen tilrettelægger TUC strategiprocessen og vi involverer virksomhedens relevante nøglepersoner i arbejdet. Vi gennemfører de processer, der skal føre til udarbejdelse af nyt værdigrundlag eller til justering af eksisterende. Vi rådgiver om formuleringen af den vision, der skal udmøntes i strategien.

Facilitering
Efter behov kan TUC facilitere samtlige eller udvalgte dele af virksomhedens strategiarbejde. Vi hjælper med at strukturere og beskrive de overordnede strategier og sikrer overensstemmelse mellem mål og midler.

Implementering
I samarbejde med ledelse og virksomhedens nøglepersoner udarbejder vi implementeringsplaner for strategiens praktiske gennemførsel. Vi tilser, at der er sammenhæng mellem virksomhedens mål, delstrategier og de kompetencer der er til rådighed.

Rekruttering

TUCs erfaring og anerkendte ledelsesfilosofi har bevirket, at vi har haft ansvaret for at rekruttere de rette personer til centrale positioner i en række prominente teamorienterede virksomheder. I nært samarbejde med virksomheden sikrer vi de rette tilgang af de rigtige medarbejdere. Vi anvender metoder og redskaber, der har vist deres nytte i international praksis:

DISC profilanalyse, der beskriver en persons adfærd gennem fire nøgleprofiltyper: D – Dominans, I – Indflydelse, S – Stabilitet og C – Compliance /tilpasningsparathed.

GIA – General Intelligence Assessment benyttes til at afklare hvorvidt en potentiel ansat vil kunne tilegne sig ny læring og nye opgaver. GIA opererer med deltests, der måler intelligens inden for særlige områder. Metoden er særlig velegnet til at spotte profiler med lederpotentiale.

Sådan kan vi hjælpe jeres virksomhed! 

Kontakt os

REFERENCER